Kurul 9 üyeden oluşur. Kurulun 5 üyesi TBMM, 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

kvk kurul uyeleri faruk bilir, cabir bilirgen, turan arık, hasan aydın, şahan baba, ihsan ezel büyüksekban, murat karakaya, cengiz paşaoğlu, bayram arslan KVK kurum tanıtım toplantısından bir fotoğraf

Güncel Kurul üyelerinin isimleri şu şekildedir:

 1. Faruk Bilir
 2. Cabir Bilirgen
 3. Turan Arık
 4. Hasan Aydın
 5. Şaban Baba
 6. İhsan Ezel Büyüksekban
 7. Murat Karakaya
 8. Cengiz Paşaoğlu
 9. Bayram Arslan

KVKK'nın 21. maddesine göre, kurul üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

KVKK’nın 22. maddesine göre Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

 • Kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak,
 • Haklarının ihlal edildiğini ileri süren ilgili kişilerin şikayetlerini karara bağlamak,
 • Kişisel verilerin kanunlara uygun işlenip işlenmediğini incelemek, gerekirse önlem almak,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önemleri belirlemek,
 • Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak,
 • Kurumun işleyişiyle alakalı gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri düzenlemek,
 • Veri sorumlularının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek,
 • Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek,
 • Diğer kurumlarca hazırlanan kişisel verilere ilişkin kurallar hakkında görüş bildirmek,
 • Kurumun stratejilerini, hedeflerini, amaçlarını, hizmet kalite standartlarını belirlemek,
 • Kurumun bütçe teklifini görüşmek,
 • Bütçenin amaç ve hedeflere uygun hazırlandığına emin olmak,
 • Kurumun hazırladığı raporları onaylamak ve yayımlamak,
 • Kurum için alınacak, kiralanacak ve satılacak taşınmazlar hakkındaki önerileri değerlendirmek ve bir karara bağlamak.

Kurul, zarar doğuracağına inandığı veya açıkça hukuka aykırı olan veri işlemesi işlemlerini durdurabilir. (Madde 15)

Kurulun toplantı günleri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizli tutulur. (Madde 23)

Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.

Kurul üyeleri, kendi yakınlarını ilgilendiren konularla ilgili toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.