Kişisel Verilerin Korunması Kanununun en güncel hali, 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş, 29677 sayılı resmî gazetede 07.04.2016 tarihinde yayınlanmış halidir.

kişisel verileri koruma temsili görseli laptoptan bir belge çıkıyor belge üzerinde veri korumayı anlatmak için kilit ikonu bulunuyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

KVKK'nın 1. maddesine göre bu kanunun amacı;

Verilerin işlenmesi sırasında kişilerin,

  • temel hak ve özgürlüklerini ve
  • özel hayatın gizliliğini korumaktır.

Kişisel verileri işleyen kişilerin;

  • yükümlülüklerini düzenlemektir.
  • uyacakları esasları belirlemektir.

Bu kanunla, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin veri işleme
sürecinde de korunması amaçlanmıştır.

Diğer bir deyişle, kişisel verilerin;

  • Sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının,
  • Yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının,
  • İfşasının,
  • Amaç dışı ya da kötüye kullanımının

önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı ve Sınırları Nelerdir?

2010 yılında yapılan Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine eklenen fıkra neticesinde, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, anayasal güvence altına alınmıştır:

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir”

Tüm hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hak da, Anayasada çizilen sınırlar çerçevesinde sınırlandırılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsar?

Kişisel Verilerin Korunma Kanununun 2. maddesine göre;

  • Kişisel verileri işlenen gerçek kişileri,
  • Kişisel verileri otomatik veya otomatik olmayan yollarla işleyen firmaları ve bireyleri kapsar.

Bu bağlamda, sektörel faaliyet anlamında bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen yükümlülükler tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanmalıdır.