Kanunun 28. maddesine göre, bazı hallerde Kanun hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur.

Bu kanun maddesine göre tamamen veya kısmen kapsam dışı olan hallerbelirtilmektedir;

Tam istisna hallerinde Kanun hükümleri hiçbir şekilde uygulanmayabilir.

Kısmi istisna hallerinde ise, Kanunun sadece aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin hakları ve veri sorumluları siciline kayıt yükümlülükleri bulunmaktadır.

kvkk tam istisna haller kısmi istisna haller bir veri sorumlusu çalışıyor bir kvk kurum görevlisi denetim yapıyor

Tam İstisna Halleri Nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlarda Kanun hükümleri uygulanmayabilir;

  • Kişisel verilerin anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  • Kişisel verilerin kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

  • Kişisel verilerin yargı veya infaz makamları tarafından işlenmesi.

Kısmi İstisna Halleri Nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlarda veri sorumlusu, Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun olma şartı ile bazı hükümlerden muaf tutulabilir;

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  • İlgili kişinin kendisi tarafından açığa çıkartılmış kişisel verilerin işlenmesi,

  • Kişisel veri işlemenin denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, disiplin soruşturması veya kovuşturması için gerekli olması,

  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.