Kanunun 28. Maddesi gereği, bazı durumlarda kanun hükümlerinin uygulanmayacağı yani KVKK'daki istisnalar belirtilmiştir. Kanun bu çerçeve kapsamına girmeyen hallerde, bu maddeden tam veya kısmi kapsam dışı olan haller olmak üzere ikili bir ayrıma girmiştir.

masa etrafına toplanmış insanlar sohbet ediyor, yüzleri görünmüyor.

1. Tam İstisnalar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki istisnalardan ilki tam istisnalardır.
Kanun hükümleri tam istisna durumlarında hiçbir şekilde uygulanmamaktadır. Aşağıdaki belirtilen durumlar tam istisna durumlarıyla ilgilidir;

  • Kişisel veriler, aynı konutta yaşayan aile üyeleri veya tamamen kendisiyle ilgili faaliyetler kapsamında üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla işlenmesi,

  • Kişisel verilerin araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla resmi istatistik ile anonim hale getirilmesi,

  • Kişisel verilerin kamu düzeni, milli güvenlik veya kamu güvenliği gibi konularda kişi hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat gibi bilimsel bir çalışma amacıyla ya da ifade özgürlüğü sebebiyle işlenmesi,

  • Kişisel verilerin kamu düzeni, milli güvenlik veya kamu güvenliği gibi konularda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

  • Kişisel verilerin dava işlemlerine ilişkin olarak yargı ve infaz mercileri tarafından işlenmesi.

avukat birinin kolları ve elleri gözüküyor yazı yazıyor

2. Kısmi İstisnalar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki istisnalardan ikincisi kısmi istisnalardır.
Kanun hükümleri kısmi istisna hallerinde, orantılı ve uygunluk şartı göz önünde bulundurularak, kanunun sadece bazı hükümleri (aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin hakları ve veri sorumluları siciline kayıt) uygulanmaktadır.

Aşağıda belirtilen haller yalnızca belirli kanun hükümlerinden istisna olan, bunun dışında kalan diğer hükümlere tabi olanlarla ilgilidir;

  • Kişisel veri işlemenin suçun önlenmesi veya soruşturması için gerekli olması,

  • İlgili kişi tarafından herkese açık gözler önüne serdiği kişisel verilerin işlenmesi,

  • Kanuna göre görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumundaki meslek kuruluşlarınca, düzenleme veya denetleme gibi görevlerinin yürütülmesi sırasında gerekli görülmesi,

  • Kişisel veri kullanımının devlet açısından bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin çıkarlarının koruma altına alınması adına gerekli görülmesi.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un veri güvenliği yükümlülüklerinin 12. Maddesine göre veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, erişilmesini ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Ayrıca kendi kurum veya kuruluşunda, gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilir.

İçeriği beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın!