kvkk terimleri 5 kişi büyük bir kitaba bakıyor yanlarında tahta bir tokmak var kitabı büyük iki el tutuyor

Açık Rıza

Bir konu hakkında bilgilendirmeye dayalı özgür irade ile verilen rızadır.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin eşleştirme veya ilişkilendirme yoluyla açığa çıkartılamayacak hale getirilmesidir.

Başkan

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı, Dr. Faruk Bilir’dir.

İlgili Kişi

Kişisel verisi toplanan ve işlenen gerçek kişidir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen ya da kısmi olarak işleme alınmasıdır. Bu işlemler bir bilginin otomatik veya otomatik olmayan yollarla;

 • Elde edilmesini,
 • Kaydedilmesini,
 • Depolanmasını,
 • Muhafaza edilmesini,
 • Değiştirilmesini,
 • Yeniden düzenlenmesini,
 • Açıklanmasını,
 • Aktarılmasını,
 • Devir alınmasını,
 • Sınıflandırılmasını,
 • Kullanılmasının engellenmesini,
 • Elde edilebilir hale getirilmesini
  kapsar. Yani bir verinin üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsar.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

İlgili kişilerin ırkını, etnik kökenini, siyasi düşüncesini, felsefi inancını, dinini, mezhebini, kılık-kıyafetini, dernek üyeliğini, sendika üyeliğini, vakıf üyeliğini, cinsel hayatını, ceza mahkumiyetini, biyometrik özelliklerini ve genetik özelliklerini kapsayan verilerdir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiyle onun adına kişisel veriler üzerinde işlem yapan kişi ve kurumlardır.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verileri belirli kriterlere uygun hale getiren ve işleyen kayır sistemidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini belirleyen, veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişidir.